TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2023

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
----------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
----------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
----------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
----------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười

(Tin đăng ngày 03/08/2022 )
------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về quy định mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp