TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT 354/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 354/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 355/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 355/2020/NQ-HĐND về  Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 356/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 356/2020/NQ-HĐND về  việc sửa đổi, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 357/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 358/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 358/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 358/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 358/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT 359/2020/NQ-HĐND NGÀY 05/10/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết 359/2020/NQ-HĐND  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 16/10/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 03 tháng 02 năm 2020 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử sụng đất cấp huyện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 


(Tin đăng ngày 25/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 327/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 327/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 328/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 329/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND về Ban hành quy định nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 330/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 330/2020/NQ-HĐND về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (lần 2)


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 331/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 331/2020/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 332/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 333/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 333/2020/NQ-HĐND về việc bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


(Tin đăng ngày 22/07/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886823  Online :  33