TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ 133/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 11 tháng 9 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ theo đầu phương tiện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 14 tháng 10 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/TTLT-BLĐTBXH-BTC CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 01 tháng 8 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2014/TTLT-BNV-BXD CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ BỘ XÂY DỰNG

Ngày 21 tháng 8 năm 2014 Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BNV-BXD về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp vào Lưu trữ lịch sử.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 18 tháng 4 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 34-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 05 tháng 9 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1522/STNMT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 18/7/2014 của Văn phòng Chính phủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHỈ THỊ 07/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ

Ngày 09 tháng 3 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-BCSĐTNMT CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCSĐTNMT quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 04 tháng 4 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 05 tháng 5 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 05, 06, 07/2014/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày 06 tháng 3 năm 2014 Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH quy định danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 20/2013/TT-BTP VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

Ngày 03 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BTTTT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 19 tháng 3 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 593651  Online :  34