TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2018/NĐ-CP NGÀY 16/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực phân bón.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2018/NĐ-CP NGÀY 01/3/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-UBND.HC NGÀY 21/3/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND.HC Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV NGÀY 08/01/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTTTT NGÀY 29/12/2017 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 02/2018/TT-BNV NGÀY 08/01/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG VĂN SỐ 5709/BNV-VTLTNN NGÀY 30/10/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5709/BNV-VTLTNN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 29/2017/TT-BTNMT NGÀY 11/9/2017 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 11 tháng 9 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2017/NĐ-CP NGÀY 31/7/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 31 tháng 7 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 08/2017/TT-BNV NGÀY 27/10/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 112/2017/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 14 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 130/2017/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 14 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 130/2017/NQ-HĐND quy định một số nội dung và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741614  Online :  34