TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2019/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2019/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

 Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 06/2019/TT-BNV NGÀY 01/6/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 01 tháng 6 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BNV NGÀY 01/6/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 01 tháng 6 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 04/2019 NGÀY 24/5/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 03/2019/TT-BNV NGÀY 14/5/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2019/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 927/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 12/2018/TT-BCT NGÀY 15/6/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BNV NGÀY 28/6/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2018/NĐ-CP NGÀY 15/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 735/QĐ-UBND-HC NGÀY 03/7/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 03 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 06/2018/TT-BNV NGÀY 31/5/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741608  Online :  30