TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

NGHỊ QUYẾT SỐ 308/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 308/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 309/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 309/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã giai đoạn 2016 – 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 310/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND về Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 311/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 311/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 312/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 312/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 313/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2020 trên bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 314/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 314/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 315/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 315/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 316/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2005 về việc phê chuẩn bổ sung Phòng Y tế vào cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 317/2020/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 318/NQ-HĐND NGÀY 21/4/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 318/NQ-HĐND về chủ trương thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 280/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 281/2019/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 281/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 về việc quy định chín sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 282/2019/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 282/2019/NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế đến năm 2025" áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT SỐ 283/2019/NQ-HĐND NGÀY 08/10/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 283/2019/NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741605  Online :  28