TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG ÁP DỤNG CỨNG NHẮC, MÁY MÓC CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Công văn số 54/UBND-KSTTHC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấn chỉnh tình trạng áp dụng cứng nhắc, máy móc các quy định về thủ tục hành chính.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 17/UBND-KSTTHC ngày 08/5/2019 và Công văn số 31/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2019 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA KIỂM TRA QUÝ I NĂM 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 318/BC-STNMT về kết quả chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kiểm tra Quý I năm 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 241/QĐ-UBND-HC NGÀY 12/3/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm; Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2018

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1515/STNMT-VP về việc cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH 118/QĐ-UBND-HC NGÀY 02/02/2018 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN CHỈ SỐ PAPI VÀ PCI CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PAPI và PCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND-HC về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÝ I NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN QUY CHẾ LIÊN THÔNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC SỬ DUNG ĐẤT NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND-HC về Ban hành Quy chế liên thông trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và cơ quan tài chính để tổ chức sử dụng đất nộp thuế điện tử.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Ngày 20 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 420/BC-STNMT về việc cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 417/BC-STNMT về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và phương hướng năm 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2014 và phương hướng năm 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 14/01/2014 về cải cách hành chính năm 2014 và Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 10/02/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014 và phương hướng năm 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 592347  Online :  23