TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường quí I năm 2021


(Tin đăng ngày 30/03/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021

Ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch 01/KH-STNMT ngày 04/01/2021 để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính


(Tin đăng ngày 30/03/2021 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 30/3/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, Đoàn kiểm tra thuộc Sở đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh (huyện Tân Hồng, Châu Thành, Lai Vung, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc).

(Tin đăng ngày 24/11/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020


(Tin đăng ngày 19/08/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch hàng năm, ngày 30/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-STNMT về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2020

(Tin đăng ngày 18/06/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 và Công văn số 387/SNV-CCCQ ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2020.


(Tin đăng ngày 24/03/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO"

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phát động phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”; Kế hoạch số 13/KHBTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2019 về triển khai thực hiện Phong trào. Đây là cơ hội cho các tập thể cá nhân trong toàn ngành tài nguyên và môi trường tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.


(Tin đăng ngày 17/03/2020 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 556/BTNMT-TĐKTTT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai quyết liệt, thực chất, nghiêm túc thực hiện các nội dung của Công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT và Kế hoạch số 13/KH-BTNMT nêu trên (nên nêu rõ nội dung thay vì đưa ra số văn bản để người đọc hiểu vấn đề). Đây là cơ hội cho các tập thể cá nhân trong toàn ngành tài nguyên và môi trường tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao của ngành.  


(Tin đăng ngày 17/03/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Cụm thi đua số VIII của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp.

(Tin đăng ngày 17/03/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT LUẬN THANH TRA VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận số 577/KL-TTr.STNMT về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng


(Tin đăng ngày 17/03/2020 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TỐT VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 116/UBND-KT ngày 03/3/2020 về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.


(Tin đăng ngày 17/03/2020 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG ÁP DỤNG CỨNG NHẮC, MÁY MÓC CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Công văn số 54/UBND-KSTTHC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấn chỉnh tình trạng áp dụng cứng nhắc, máy móc các quy định về thủ tục hành chính.


(Tin đăng ngày 29/11/2019 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 17/UBND-KSTTHC ngày 08/5/2019 và Công văn số 31/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2019 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính qua kết quả kiểm tra quý I năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.


(Tin đăng ngày 03/10/2019 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA KIỂM TRA QUÝ I NĂM 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 318/BC-STNMT về kết quả chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kiểm tra Quý I năm 2019


(Tin đăng ngày 01/10/2019 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VỀ VIỆC CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1514/STNMT-VP về việc Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018


(Tin đăng ngày 31/05/2018 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trang:  [1]  [2]  [
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886761  Online :  24