SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HỒNG NGỰ
( Rê chuột vào ảnh để xem phóng to ảnh )