TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

BAN LÃNH ĐẠO SỞ
Hồ Thanh Phương Giám đốc Sở htphuong.hlv@dongthap.gov.vn 0913 967 833
Nguyễn Nhựt Pháp Phó Giám đốc Sở nnphap@dongthap.gov.vn 0913 995 922
Huỳnh Văn Nguyên Phó Giám đốc Sở hvnguyen.stnmt@dongthap.gov.vn 0939 99 00 22
Trần Bảo Sơn Phó Giám đốc Sở baoson.1977@gmail.com 0919 119 579

VĂN PHÒNG SỞ
La Tấn Phong Chánh Văn phòng Sở ltphong@dongthap.gov.vn 0913 841 575
Phạm Anh Trung Phó Chánh Văn phòng patrung@dongthap.gov.vn 0909 226 686
Nguyễn Ngọc Sen Kế toán Nnsen.stnmt@dongthap.gov.vn 0936 884 248
Huỳnh Thị Cẩm Nhung Kế toán htcnhung.stnmt@dongthap.gov.vn 0776 714 533
Nguyễn Văn Khang Pháp chế nvkhang.stnmt@dongthap.gov.vn 0944979848

P.TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG SẢN
Lê Hữu Phú Trưởng phòng lhphu.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 022 245
Lê Quốc Anh Phó trưởng phòng lqanh.tnmt@dongthap.gov.vn 0975 95 38 39
Đào Thanh Sang Chuyên viên dtsang.stnmt@dongthap.gov.vn 0908 428 909
Trương Văn Khoa Chuyên viên tvkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 0907 825 266

THANH TRA SỞ
Nguyễn Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra Sở nntuan@dongthap.gov.vn 0918 248 333
Đào Thanh Lâm Phó Chánh Thanh tra Sở dtlam.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 789 672
Phạm Văn Lâm Phó chánh thanh tra sở Pvlam.stnmt@dongthap.gov.vn 0917 951 682
Phạm Văn Lớn Thanh tra viên pvlon.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 366 215
Trần Minh Tạ Kim Thu Sương Thanh tra viên tmtktsuong.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 401 143
Nguyễn Xuân Dương Thanh tra viên vxduong.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 363 000
Nguyễn Thanh Tuấn Thanh tra viên nttuan.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 263 075
Thái Hoàng An Thanh tra viên than.stnmt@dongthap.gov.vn 0988 45 45 93

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Nguyễn Trường Khanh Chi cục trưởng ntkhanh@dongthap.gov.vn 0913 857 875
Nguyễn Phú Đức Phó Chi cục trưởng npduc.stnmt@dongthap.gov.vn 0916 438 818
Phạm Thị Bút Thuý Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Ptbthuy.stnmt@dongthap.gov.vn 0939 899 237
Huỳnh Công Hiển Trưởng phòng Chính sách đất đai hchien.stnmt@dongthap.gov.vn 0972 720 314
Lê Minh Khải Phó Trưởng phòng chính sách đất đai lmkhai.stnmt@dongthap.gov.vn 0966 168 299
Bùi Lê Nhạc Thanh TP. Đăng ký - Đo đạc Blnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0989 762 461

VP.ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Lê Quang Trí Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh lqtri.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 174 606
Đinh Văn Phú Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh dvphu.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 626 628
Mạch Kiến Huân Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh machkienhuan@gmail.com 0987069960
Nguyễn Thanh Sang Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh ntsang.stnmt@dongthap.gov.vn 0902436843
Phạm Văn Tâm Trưởng phòng HCTH Pvtam.stnmt@dongthap.gov.vn 0916938942
Nguyễn Thanh Huyền Phó Trưởng phòng HCTH nthuyen.stnmt@dongthap.gov.vn 0918858561
Nguyễn Hoàng Hưng Phó trưởng phòng Thẩm tra và Xác minh đơn nhhung.stnmt@dongthap.gov.vn 0919199793
Phạm Văn Tiếp Trưởng phòng ĐKCGCN pvtiep.stnmt@dongthap.gov.vn 0906 915 345
Nguyễn Ngọc Phước Tân Phó trưởng phòng ĐKCG nnptan.vpdk@dongthap.gov.vn 914537551
Phạm Văn Ngoan Phó Trưởng phòng ĐKCGCN pvngoan.stnmt@dongthap.gov.vn 0972 278 671
Nguyễn Thanh Liêm Phó phụ trách Trưởng phòng KTĐC ntliem.stnmt@dongthap.gov.vn 0909 545 323
Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng KTĐC ntbinh.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 363 115
Châu Thuận Nguyên Phó Trưởng phòng KTĐC Ctnguyen.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 503 377
Huỳnh Văn Châu Trưởng phòng TTLT hvchau.tnmt@dongthap.gov.vn 0919985199
Trần Văn Thiện Phó Trưởng phòng TTLT tvthien.stnmt@dongthap.gov.vn 0919933977
Phạm Đình Phước Phó Trưởng phòng TTLT pdphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 870 679
Phạm Ngọc Thanh Hùng Phó Trưởng phòng TTLT pnthung.tnmt@dongthap.gov.vn 0988465405
Phạm Thanh Dũng Giám đốc Chi nhánh HCL ptdung.stnmt@dongthap.gov.vn 0939 893 960
Trần Minh Khoa Phó GĐ Chi nhánh HCL tmkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 975 258
Nguyễn Thái Hưng Phó GĐ Chi nhánh HCL tpnam.stnmt@dongthap.gov.vn 0773
Phạm Tuấn Anh GĐ Chi nhánh HTM ntanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0917227430
Lê Minh Phụng Phó giám đốc Chi nhánh HTM nvchuong.stnmt@dongthap.gov.vn 0915 724 170
Trương Minh Giáp GĐ Chi nhánh TPCL tmgiap.stnmt@dongthap.gov.vn 0939 622 677
Nguyễn Thị Kim Ngọc Phó GĐ Chi nhánh TPCL ntkngoc.vpdk@dongthap.gov.vn 948267926
Nguyễn Thanh Hùng Phó GĐ Chi nhánh TPCL nthung.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 513 403
Phạm Văn Tế GĐ Chi nhánh HLVo pvte.stnmt@dongthap.gov.vn 0939 439 052
Phạm Văn Nhiệt Phó GĐ Chi nhánh HLVo nvnhiet.stnmt@dongthap.gov.vn 0917254129
Thạch Thị Thúy Ái GĐ Chi nhánh TPSĐ ttai.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 121 116
Đỗ Tấn Linh Phó GĐ Chi nhánh TPSĐ dtlinh.stnmt@dongthap.gov.vn 0913 847 705
Phạm Văn Lâm Phó giám đốc Chi nhánh TPSĐ nvlam.stnmt@dongthap.gov.vn 0919 598 592
Trần Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh HLVu tttuan.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 360 339
Trần Như Ngọc Phó GĐ Chi nhánh HLVu tnngoc.stnmt@dongthap.gov.vn 0906 369 169
Nguyễn Văn Liếu Phó GĐ Chi nhánh Lai Vung pvngoan.stnmt@dongthap.gov.vn 02773
Võ Văn Minh Giám đốc Chi nhánh huyện Tam Nông vvminh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773507298
Châu Văn Bổng Phó GĐ Chi nhánh huyện Tam Nông cvbong.stnmt@dongthap.gov.vn 01689366131
Nguyễn Trọng Thi Giám đốc Chi nhánh HHN ntthi.stnmt@dongthap.gov.vn 0917 268 052
Trần Văn Nghị Phó GĐ Chi nhánh HHN tvnghi.stnmt@dongthap.gov.vn 0918365944
Phan Thị Nhiểm GĐ Chi nhánh TXHN ptnhiem.stnmt@dongthap.gov.vn 0919359663
Nguyễn Văn Hòa Phó GĐ Chi nhánh TXHN nvhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 0945 585 857
Hồ Nhựt Thanh GĐ Chi nhánh HCT hnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 365 385
Nguyễn Văn Tiền Phó GĐ Chi nhánh HCT nvtien.stnmt@dongthap.gov.vn 0917226182
Âu Dương Hán Dân Phó GĐ Chi nhánh CT adhdan.tnmt@dongthap.gov.vn 0918 055 155
Nguyễn Văn Đương Giám đốc Chi nhánh HTH nvduong.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 656 050
Nguyễn Thanh Nữ Phó GĐ Chi nhánh HTH ntnu.stnmt@dongthap.gov.vn 01239141636
Nguyễn Trường Hải Giám đốc Chi nhánh HTB nthai.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 715 538
Nguyễn Minh Hải Phó GĐ Chi nhánh HTB nmhai.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 358 450
Nguyễn Quốc Quân Phó GĐ Chi nhánh TB nqquan.stnmt@dongthap.gov.vn 0985 627 416

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Phạm Việt Thắng Chi cục Trưởng pvthang.tnmt@dongthap.gov.vn 0913 627 026
Nguyễn Út Nhỏ Phó Chi cục Trưởng Nunho.stnmt@dongthap.gov.vn 08 34567 685
Nguyễn Lê Thị Nhã Phương Phó Trưởng phòng Thẩm định và ĐTM Nlnphuong.stnmt@dongthap.gov.vn 0907 013 468
Nguyễn Hoàng Dẫn Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm Nhdan.stnmt@dongthap.gov.vn 0383 636 944

TT KỸ THUẬT TN VÀ MT
Nguyễn Văn Đông Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN và MT Nvdong.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 876 453
Đặng Hữu Phước Phó Giám đốc Trung tâm Dhphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 055 639
Nguyễn Phúc Vinh Phó Giám đốc Trung tâm Npvinh.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 667 676
Đỗ Thụy Hồng Ngọc Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thngoc.tnmt@dongthap.gov.vn 0914 555 119
Đàm Thái Huỳnh Trưởng phòng kỹ thuật dịch vụ Dthuynh@dongthap.gov.vn 0918 794 146
Nguyễn Cao Trí Phó trưởng phòng kỹ thuật dịch vụ nctri.tnmt@dongthap.gov.vn 0945 809 979
Đỗ Quốc Huy Đội trưởng Đội Đăng ký - Thống kê dqhuy.tnmt@dongthap.gov.vn 0918 559 113
Nguyễn Đình Cảnh Đội trưởng Đội Điều tra cơ bản 1 Ndcanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0983 616 979
Lăng Hoài Đội phó Đội Điều tra cơ bản 1 lhoai.tnmt@dongthap.gov.vn 0913 655 310
Nguyễn Tấn Lực Đội trưởng Đội Điều tra cơ bản 2 ntluc.tnmt@dongthap.gov.vn 0918 789 239

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Huỳnh Xuân Bình Giám đốc Trung tâm hxbinh.stnmt@gmail.com 0917 279 399
Nguyễn Phương Thuý Phó giám đốc Trung tâm Npthuy.stnmt@dongthap.gov.vn 0912 616 307
Huỳnh Văn Thiêm Phó GĐ Trung tâm hvthiem.stnmt@dongthap.gov.vn 0907 242 376

TT QUAN TRẮC TN VÀ MT
Nguyễn Hiếu Nhẫn Giám đốc Trung tâm Nhnhan.stnmt@dongthap.gov.vn 0942 713 119
Nguyễn Thị Hoàng Phượng Phó GĐ Trung tâm nthphuong.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 055 029
Nguyễn Quốc Phong Phó Giám đốc Trung tâm nqphong.stnmt@dongthap.gov.vn 0918 717 369
Ngô Hoàng Ân Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp nhan.stnmt@dongthap.gov.vn 0914 555 896
Lê Thị Ngọc Giàu Trưởng phòng Phân tích thử nghiệm Ltngiau.stnmt@dongthap.gov.vn 0379 810 939
Nguuyễn Chí Bình Trưởng phòng PQuan trắc kỹ thuật Ncbinh.stnmt@dongthap.gov.vn 0907 219 451
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886800  Online :  29