TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
 • QUY HOẠCH

 • DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

  BAN LÃNH ĐẠO SỞ
  Hồ Thanh Phương Giám đốc Sở htphuong.hlv@dongthap.gov.vn 0913.967.833
  Vũ Thị Nhung Phó Giám đốc Sở vtnhung@dongthap.gov.vn 02773 876 225
  Nguyễn Nhựt Pháp Phó Giám đốc Sở nnphap@dongthap.gov.vn 02773 872 736
  Huỳnh Văn Nguyên Phó Giám đốc Sở @dongthap.gov.vn

  VĂN PHÒNG SỞ
  La Tấn Phong Chánh Văn phòng Sở ltphong@dongthap.gov.vn 02773 851 838
  Nguyễn Văn Luận Phó Chánh Văn phòng nvluan.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 851 838
  Phạm Anh Trung Phó Chánh Văn phòng patrung@dongthap.gov.vn 02773 853 146
  Huỳnh Thị Kim Hiền Nhân viên văn thư htkhien@dongthap.gov.vn 02773 851838
  Nguyễn Văn Khang Chuyên viên nvkhang.stnmt@gmail.com 02773851838
  Trần Duy Phương Chuyên viên tdphuong.tnmt@dongthap.gov.vn 0939640912
  Huỳnh Lê Huyền Trân Chuyên viên Hlhtran.stnmt@dongthap.gov.vn

  TT KỸ THUẬT TN VÀ MT
  Nguyễn Văn Đông Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN và MT Nvdong.stnmt@dongthap.gov.vn 0277876453
  Đặng Hữu Phước Phó Giám đốc Trung tâm Dhphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn 02773856221
  Nguyễn Phúc Vinh Phó Giám đốc Trung tâm Npvinh.stnmt@dongthap.gov.vn
  Đỗ Thụy Hồng Ngọc Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thngoc.tnmt@dongthap.gov.vn 0914555119
  Nguyễn Ngọc Sen Kế toán viên Nnsen.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Thị Thu Ngọc Kế toán viên nttngoc.stnmt@dongthap.gov.vn 02773872735
  Lương Thị Thuý Khanh Viên chức ltkhanh.stnmt@dongthap.gov.vn
  Phạm Văn Mách Nhân viên Bảo vệ pvmach.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Văn Ứt Nhân viên Bảo vệ nvut.stnmt@dongthap.gov.vn
  Đàm Thái Huỳnh Trưởng phòng kỹ thuật dịch vụ Dthuynh@dongthap.gov.vn 0918794146
  Nguyễn Cao Trí Phó trưởng phòng kỹ thuật dịch vụ nctri.tnmt@dongthap.gov.vn 0945809979
  Dương Ngọc Hiền Viên chức dnhien.tnmt@dongthap.gov.vn 0938615255
  Huỳnh Thị Cẩm Trinh Viên chức htctrinh.tnmt@dongthap.gov.vn 0946414271
  Huỳnh Quốc Khanh Viên chức hqkhanh.tnmt@dongthap.gov.vn 0982466893
  Nguyễn Thụy An Viên chức ntan.tnmt@dongthap.gov.vn 0972026439
  Lê Bạch Kim Ngân Viên chức lbkngan.tnmt@dongthap.gov.vn 0907554289
  Phạm Khoa Nghi Viên chức pknghi.tnmt@dongthap.gov.vn 0947966444
  Nguyễn Văn Hiếu Viên chức nvhieu.tnmt@dongthap.gov.vn 0919167016
  Nguyễn Phú Hiển Viên chức nphien.tnmt@dongthap.gov.vn 0945868825
  Phan Thanh Nhàn Viên chức ptnhan.tnmt@dongthap.gov.vn 0975328900
  Đỗ Quốc Huy Đội trưởng Đội Đăng ký - Thống kê dqhuy.tnmt@dongthap.gov.vn 0918559113
  Ngô Hồng Phúc Viên chức nhphuc.tnmt@dongthap.gov.vn 0907822041
  Trần Thanh Tùng Viên chức tttung.tnmt@dongthap.gov.vn 0919267896
  Nguyễn Thị Tuyết Mai Viên chức nttmai.tnmt@dongthap.gov.vn 01245809979
  Nguyễn Việt Sơn Viên chức nvson.tnmt@dongthap.gov.vn 0909040904
  Mai Văn Phiêu Viên chức mvphieu.tnmt@dongthap.gov.vn 01257189442
  Nguyễn Thị Lài Viên chức ntlai.tnmt@dongthap.gov.vn 01645546419
  Nguyễn Minh Luân Viên chức nmluan.tnmt@dongthap.gov.vn 0919406981
  Nguyễn Đình Cảnh Đội trưởng Đội Điều tra cơ bản 1 Ndcanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0983616979
  Lăng Hoài Đội phó Đội Điều tra cơ bản 1 lhoai.tnmt@dongthap.gov.vn 0913655310
  Bùi Xuân Tiến Viên chức bxtien.tnmt@dongthap.gov.vn 0903874784
  Trần Lê Minh Mẫn Viên chức tlmman.tnmt@dongthap.gov.vn 0939521379
  Trần Ngọc Lợi Viên chức tnloi.tnmt@dongthap.gov.vn 0918712506
  Thái Hoà Viên chức Thoa.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 877326
  Nguyễn Văn Nam Viên chức nvnam.tnmt@dongthap.gov.vn 0986855825
  Lê Thái Thuận Viên chức ltthuan.tnmt@dongthap.gov.vn 0907343050
  Trần Ngọc Ngân Viên chức tnngan.tnmt@dongthap.gov.vn 0985765569
  Nguyễn Viết Trí Viên chức nvtri.tnmt@dongthap.gov.vn 0939993255
  Trần Văn Hiền Viên chức tvhien.tnmt@dongthap.gov.vn 0986333155
  Tống Thanh Liêm Viên chức ttliem.tnmt@dongthap.gov.vn 0984024032
  Nguyễn Văn Nhạc Viên chức nvnhac.tnmt@dongthap.gov.vn 0914537538
  Võ Văn Tích Viên chức vvtich.tnmt@dongthap.gov.vn 02773876451
  Nguyễn Văn An Viên chức nvan.tnmt@dongthap.gov.vn 0673876451
  Nguyễn Phước Huỳnh Viên chức nphuynh.tnmt@dongthap.gov.vn 02773876451
  Nguyễn Tấn Lực Đội trưởng Đội Điều tra cơ bản 2 ntluc.tnmt@dongthap.gov.vn 0918789239
  Lê Phước Cường Đội phó đội điều tra cơ bản 2 lpcuong.tnmt@dongthap.gov.vn 0918717709
  Nguyễn Thanh Bình Viên chức ntbinh.tnmt@dongthap.gov.vn 0919363115
  Nguyễn Văn Phụng Viên chức nvphung.tnmt@dongthap.gov.vn 0989603233
  Nguyễn Văn Dư Viên chức nvdu.tnmt@dongthap.gov.vn 0939994404
  Lê Phước Tính Viên chức lptinh.tnmt@dongthap.gov.vn 0984701664
  Nguyễn Xuân Phương Viên chức nxphuong.tnmt@dongthap.gov.vn 0914809881
  Đoàn Hữu Phúc Viên chức dhphuc.tnmt@dongthap.gov.vn 01269838258
  Nguyễn Phúc Hậu Viên chức nphau.tnmt@dongthap.gov.vn 01234585779
  Mai Xuân Bằng Viên chức mxbang.tnmt@dongthap.gov.vn 0673876451
  Trần Đình Yên Viên chức tdyen.stnmt@dongthap.gov.vn
  Phạm Văn Chiều Viên chức pvchieu.tnmt@dongthap.gov.vn 0919841618
  Hồ Chí Nguyên Viên chức hcnguyen.tnmt@dongthap.gov.vn 0986938980
  Nguyễn Hoàng Thuấn Viên chức nhthuan.tnmt@dongthap.gov.vn 02773876451
  Nguyễn Minh Trí Viên chức nmtri.tnmt@dongthap.gov.vn 02773876451

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
  Nguyễn Phương Thuý Phó giám đốc Trung tâm Npthuy.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 872736

  P.TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG SẢN
  Lê Hữu Phú Trưởng phòng TNN, KS và KTTV lhphu.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 870235
  Lê Quốc Anh Phó trưởng phòng lqanh.tnmt@dongthap.gov.vn 0975953839
  Đào Thanh Sang Chuyên viên dtsang.stnmt@dongthap.gov.vn 02773870235
  Trương Văn Khoa Chuyên viên tvkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 02773870235

  P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
  Nguyễn Thị Hoàng Phượng Trưởng phòng nthphuong.stnmt@dongthap.gov.vn 0277872735
  Huỳnh Thị Cẩm Nhung Kế toán viên htcnhung.stnmt@dongthap.gov.vn 0673872735
  Nguyễn Lê Đạt Nhân Kế toán viên nldnhan.tnmt@dongthap.gov.vn 0903022444

  THANH TRA SỞ
  Nguyễn Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra Sở nntuan@dongthap.gov.vn 0277858924
  Đào Thanh Lâm Phó Chánh Thanh tra Sở dtlam.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 858924
  Phạm Văn Lâm Phó chánh thanh tra sở Pvlam.stnmt@dongthap.gov.vn 0277
  Lê Văn Thành Thanh tra viên lvthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 858924
  Phạm Văn Lớn Thanh tra viên pvlon.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 858924
  Cao Ngọc Đỉnh Thanh tra viên cndinh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773858924
  Trần Minh Tạ Kim Thu Sương Thanh tra viên tmtktsuong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773858 924
  Nguyễn Xuân Dương Thanh tra viên vxduong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773858 924
  Nguyễn Thanh Tuấn Thanh tra viên nttuan.stnmt@dongthap.gov.vn 02773858924
  Đỗ Trọng Hiền Cán sự dthien.tnmt@dongthap.gov.vn 0918055 636
  Thái Hoàng An Thanh tra viên than.stnmt@dongthap.gov.vn 02773858924

  VP.ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  Lê Quang Trí Giám đốc lqtri.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 854 380
  Đinh Văn Phú Phó Giám đốc dvphu.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 851 0025
  Mạch Kiến Huân Phó Giám đốc machkienhuan@gmail.com 02773 854 383
  Nguyễn Thanh Sang Phó giám đốc ntsang.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 826 566
  Phạm Văn Tâm Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp Pvtam.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 824 344
  Nguyễn Thanh Huyền Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp nthuyen.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 852 860
  Võ Thị Đang Em Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp vtdem.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 854 381
  Nguyễn Hoàng Hưng Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp nhhung.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Trần Văn Thiện Phó Trưởng phòng đăng ký tvthien.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 876 706
  Nguyễn Ngọc Phước Tân Phó Trưởng phòng đăng ký nnptan.stnmt@dongthap.gov.vn 0914537551
  Nguyễn Quốc Quân Phó phòng ĐKCGCN nqquan.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Âu Dương Hán Dân Phó Trưởng phòng kỹ thuật địa chính adhdan.tnmt@dongthap.gov.vn 02773 854 382
  Nguyễn Thanh Liêm Phó Trưởng phòng kỹ thuật địa chính ntliem.stnmt@dongthap.gov.vn 0909545323
  Châu Thuận Nguyên Phó Trưởng phòng Ctnguyen.stnmt@dongthap.gov.vn 02773503377
  Huỳnh Văn Châu Trưởng phòng TTLT hvchau.tnmt@dongthap.gov.vn 02773 870 679
  Phạm Đình Phước Phó Trưởng phòng TTLT pdphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 870 679
  Phạm Ngọc Thanh Hùng Phó Trưởng phòng TTLT pnthung.tnmt@dongthap.gov.vn 02773 870 679
  Phạm Thanh Dũng Giám đốc Chi nhánh HCL ptdung.stnmt@dongthap.gov.vn 277
  Trần Minh Khoa Phó GĐ Chi nhánh HCL tmkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Phạm Văn Tiếp Phó GĐ Phụ trách Chi nhánh HTM pvtiep.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Tuấn Anh Phó GĐ Chi nhánh HTM ntanh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Thanh Hùng Phó GĐ phụ trách Chi nhánh TPCL nthung.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Trương Minh Giáp Phó GĐ Chi nhánh TPCL tmgiap.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Phạm Văn Tế Phó GĐ Phụ trách Chi nhánh HLVo pvte.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Nhiệt Phó GĐ Chi nhánh HLVo nvnhiet.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Thạch Thị Thúy Ái Giám đốc Chi nhánh TPSĐ ttai.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Đỗ Tấn Linh Phó giám đốc Chi nhánh TPSĐ dtlinh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Lâm Phó giám đốc Chi nhánh TPSĐ nvlam.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Trần Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh HLVu tttuan.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Trần Như Ngọc Phó GĐ Chi nhánh HLVu tnngoc.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Võ Văn Minh Giám đốc Chi nhánh HTN vvminh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Châu Văn Bổng Phó GĐ Chi nhánh HTN cvbong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Trọng Thi Giám đốc Chi nhánh HHN ntthi.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Trần Văn Nghị Phó GĐ Chi nhánh HHN tvnghi.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Chưởng Giám đốc Chi nhánh TXHN nvchuong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Phan Thị Nhiễm Phó GĐ Chi nhánh TXHN ptnhiem.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Hòa Phó GĐ Chi nhánh TXHN nvhoa.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Hồ Nhựt Thanh Giám đốc Chi nhánh HCT hnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Tiền Phó GĐ Chi nhánh HCT nvtien.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Văn Đương Phó GĐ phụ trách Chi nhánh HTH nvduong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Thanh Nữ Phó GĐ Chi nhánh HTH ntnu.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Trường Hải Giám đốc Chi nhánh HTB nthai.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.
  Nguyễn Minh Hải Phó GĐ Chi nhánh HTB nmhai.stnmt@dongthap.gov.vn 02773

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Phạm Việt Thắng Chi cục Trưởng pvthang.tnmt@dongthap.gov.vn 02778.578899
  Nguyễn Út Nhỏ Phó Chi cục Trưởng Nunho.stnmt@dongthap.gov.vn 02773.870731
  Phan Chí Công Chuyên viên Pccong.stnmt@dongthap.gov.vn 02773870236
  Đàm Thụy Bạch Cúc Kế toán viên Dtbcuc.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Thị Thóc Lưu trữ viên Ntthoc.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Hữu Thịnh Trưởng phòng Thẩm định và ĐTM Nhthinh.stnmt@dongthap.gov.vn 02773 878236
  Nguyễn Lê Thị Nhã Phương Phó Trưởng phòng Thẩm định và ĐTM Nlnphuong.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên Ntsong.stnmt@dongthap.gov.vn
  Phạm Hữu Lý Chuyên viên Phly.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Hoàng Dẫn Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm Nhdan.stnmt@dongthap.gov.vn 0913379549
  Đinh Viết Cường Chuyên viên Dvcuong.stnmt@dongthap.gov.vn
  Đinh Sơn An Chuyên viên dsan.tnmt@dongthap.gov.vn 01688799788

  CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  Nguyễn Trường Khanh Chi cục trưởng ntkhanh@dongthap.gov.vn 02773871736
  Nguyễn Phú Đức Phó Chi cục trưởng npduc.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 8568899
  Phạm Thị Bút Thuý Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Ptbthuy.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 872736
  Phan Văn Nhân Kế toán viên pvnhan.stnmt@dongthap.gov.vn
  Bạch Hiền Quân Chuyên viên Bhquan.stnmt@dongthap.gov.vn
  Nguyễn Phương Thuý Phó giám đốc Trung tâm Npthuy.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 872736
  Lê Minh Khải Phó Trưởng phòng chính sách đất đai lmkhai.stnmt@dongthap.gov.vn 0966168299
  Lương Tam Đại Chuyên viên Ltdai.stnmt@dongthap.gov.vn
  Bùi Lê Nhạc Thanh TP. Đăng ký - Đo đạc Blnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 877324
  Phan Đình Trác Chuyên viên Pdtrac.stnmt@dongthap.gov.vn 0277 877324
  Nguyễn Văn Phước Chuyên viên Nvphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn
  Trương Văn Khử Chuyên viên Tvkhu.stnmt@dongthap.gov.vn
  Trần Ngọc Nhẫn chuyên viên tnnhan.stnmt@dongthap.gov.vn
    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
    CÔNG NGHỆ
    DỰ ÁN NGÀNH
    THÔNG BÁO

  @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
  Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
  Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
  © Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
  Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 465192  Online :  103