TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020Nhằm đánh giá lại hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) kể từ khi đưa vào hoạt động từ 01/7/2017 đến tháng 7/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai, tham dự có hơn 40 đồng chí là lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các phòng trực thuộc, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 12 huyện, thị, thành phố.

 

Đ/c Đinh Văn Phú – PGĐ Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong  3 năm qua

 Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao kể từ ngày thành lập. Qua đó, Văn phòng Đăng ký đất đai cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, từng bước ổn định về mặt nhân sự và các điều kiện để phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Đăng ký đất đai là tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, qua 03 năm đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp 467.398 hồ sơ, trong đó:

- Hồ sơ đã giải quyết: 443.201 hồ sơ (trong đó: có 439.337 hồ sơ đúng hẹn  đạt 99,13%, có 3.864 hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,87%)

- Hồ sơ đang tiếp tục giải quyết: 24.197 hồ sơ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần phải thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

- Căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt, Văn phòng Đăng ký đất đai có phương án bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ các Chi nhánh trong công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa và công tác đo đạc giải quyết thủ tục hành chính, mạnh dạn thay đổi, điều chỉnh, luân chuyển nhân sự tùy theo tình hình thực tế của từng Phòng và Chi nhánh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Xác định rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thời gian qua nhất là hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp còn trễ hẹn. Tìm hiểu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hẹn. làm tốt vai trò đầu mối giữa Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính với các đơn vị có liên quan, kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 - Đánh giá trình độ, phẩm chất đạo đức tư tưởng viên chức trong đơn vị từ đó nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của viên chức trực tiếp xử lý công việc, nhất là viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện việc nâng cấp trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của phần mềm một cửa điện tử được thuận lợi, hạn chế tình trạng nghẽn mạng, chậm hoặc lỗi mạng.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố

- Kiện toàn công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận, tổ chuyên môn tại đơn vị, đảm bảo sự phân công hợp lý, hiệu quả trong giải quyết công việc. Trường hợp Chi nhánh thiếu nhân sự thì báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, bố trí hoặc tuyển dụng thêm, đảm bảo đủ nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc thù đối với vị trí tiếp nhận hồ sơ, phải đảm bảo đủ số lượng người tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, mạnh dạng đổi người khác nếu thấy cần thiết, tránh trình trạng vì số lượng hồ sơ nhiều mà không xem kỹ dẫn đến thiếu sót rồi yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung gây phiền hà.

- Chỉ đạo chấn chỉnh đến toàn thể viên chức trong đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường cải tiến lề lối làm việc, không được chủ quan, hạn chế sai sót dẫn đến hồ sơ trễ hẹn. 

- Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thống nhất quan điểm hoặc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường xin chủ trương Ủy ban nhân dân huyện hoặc có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, làm cơ sở thực hiện. 

- Báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về Văn phòng Đăng ký đất đai để tổng hợp báo cáo Sở cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ được quy định tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt nội dung phối hợp theo quy chế liên tịch đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, phối hợp Chi nhánh rà soát, kiểm tra những điểm bất cập, chưa phù hợp để kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt.

- Thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính của Chi nhánh, đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần kịp thời trao đổi, bàn bạc để tìm hướng tháo gỡ. Trường hợp vướng mắc về chuyên môn, nếu không thống nhất hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến thực hiện hoặc tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn.

- Báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về Chi cục Quản lý đất đai để tổng hợp báo cáo Sở cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện.

Nguồn tin : Phạm Anh Trung

  Các tin tức khác cùng chủ đề . . . .

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÍ I NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 (Tin đăng ngày 30/03/2021 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Tin đăng ngày 24/11/2020 )
SƠ KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (Tin đăng ngày 19/08/2020 )
KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN THANH BÌNH (Tin đăng ngày 18/06/2020 )
KIỂM TRA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 (Tin đăng ngày 24/03/2020 )
ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
"HIẾN KẾ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 (Tin đăng ngày 17/03/2020 )
[ Xem tất cả tin trong chủ đề nầy ]
  Các tin tức mới nhất . . . .

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẦU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (MỎ SÉT) (Tin đăng ngày 31/08/2020 )
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/07/2015 )
KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 74/KL-TTr.TNMT NGÀY 11/5/2018 CỦA THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018 (Tin đăng ngày 31/05/2018 )
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÊN TỔ CHỨC, TÊN LOẠI KHOÁNG SẢN VÀ VỊ TRÍ KHU VỰC ĐỀ NGHỊ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (Tin đăng ngày 28/04/2016 )
THÔNG BÁO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Tin đăng ngày 27/06/2017 )
QUYẾT ĐỊNH 217/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
QUYẾT ĐỊNH 218/QĐ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
NGHỊ ĐỊNH 14/2014/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Tin đăng ngày 31/03/2014 )
 

  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO
@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.851838, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 886790  Online :  27