TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
BAN LÃNH ĐẠO SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
P.TÀI NGUYÊN NƯỚC
KHOÁNG SẢN
CHI CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
VP.ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
TT KỸ THUẬT
TN VÀ MT
TT QUAN TRẮC
TN VÀ MT
TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

DANH SÁCH CHI TIẾT

Lê Quang Trí
Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh
lqtri.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 174 606
Đinh Văn Phú
Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh
dvphu.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 626 628
Mạch Kiến Huân
Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh
machkienhuan@gmail.com
0987069960
Nguyễn Thanh Sang
Phó Giám đốc Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh
ntsang.stnmt@dongthap.gov.vn
0902436843
Phạm Văn Tâm
Trưởng phòng HCTH
Pvtam.stnmt@dongthap.gov.vn
0916938942
Nguyễn Thanh Huyền
Phó Trưởng phòng HCTH
nthuyen.stnmt@dongthap.gov.vn
0918858561
Nguyễn Hoàng Hưng
Phó trưởng phòng HCTH
nhhung.stnmt@dongthap.gov.vn
0919199793
Phạm Văn Tiếp
Trưởng phòng ĐKCGCN
pvtiep.stnmt@dongthap.gov.vn
0906 915 345
Nguyễn Ngọc Phước Tân
Phó trưởng phòng ĐKCG
nnptan.vpdk@dongthap.gov.vn
914537551
Phạm Văn Ngoan
Phó Trưởng phòng ĐKCGCN
pvngoan.stnmt@dongthap.gov.vn
0972 278 671
Nguyễn Thanh Liêm
Phó phụ trách Trưởng phòng KTĐC
ntliem.stnmt@dongthap.gov.vn
0909 545 323
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng phòng KTĐC
ntbinh.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 363 115
Châu Thuận Nguyên
Phó Trưởng phòng KTĐC
Ctnguyen.stnmt@dongthap.gov.vn
02773 503 377
Huỳnh Văn Châu
Trưởng phòng TTLT
hvchau.tnmt@dongthap.gov.vn
0919985199
Trần Văn Thiện
Phó Trưởng phòng TTLT
tvthien.stnmt@dongthap.gov.vn
0919933977
Phạm Đình Phước
Phó Trưởng phòng TTLT
pdphuoc.stnmt@dongthap.gov.vn
02773 870 679
Phạm Ngọc Thanh Hùng
Phó Trưởng phòng TTLT
pnthung.tnmt@dongthap.gov.vn
0988465405
Phạm Thanh Dũng
Giám đốc Chi nhánh HCL
ptdung.stnmt@dongthap.gov.vn
0939 893 960
Trần Minh Khoa
Phó GĐ Chi nhánh HCL
tmkhoa.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 975 258
Nguyễn Thái Hưng
Phó GĐ Chi nhánh HCL
tpnam.stnmt@dongthap.gov.vn
0773
Phạm Tuấn Anh
GĐ Chi nhánh HTM
ntanh.stnmt@dongthap.gov.vn
0917227430
Lê Minh Phụng
Phó giám đốc Chi nhánh HTM
nvchuong.stnmt@dongthap.gov.vn
0915 724 170
Trương Minh Giáp
GĐ Chi nhánh TPCL
tmgiap.stnmt@dongthap.gov.vn
0939 622 677
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Phó GĐ Chi nhánh TPCL
ntkngoc.vpdk@dongthap.gov.vn
948267926
Nguyễn Thanh Hùng
Phó GĐ Chi nhánh TPCL
nthung.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 513 403
Phạm Văn Tế
GĐ Chi nhánh HLVo
pvte.stnmt@dongthap.gov.vn
0939 439 052
Phạm Văn Nhiệt
Phó GĐ Chi nhánh HLVo
nvnhiet.stnmt@dongthap.gov.vn
0917254129
Thạch Thị Thúy Ái
GĐ Chi nhánh TPSĐ
ttai.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 121 116
Đỗ Tấn Linh
Phó GĐ Chi nhánh TPSĐ
dtlinh.stnmt@dongthap.gov.vn
0913 847 705
Phạm Văn Lâm
Phó giám đốc Chi nhánh TPSĐ
nvlam.stnmt@dongthap.gov.vn
0919 598 592
Trần Thanh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh HLVu
tttuan.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 360 339
Trần Như Ngọc
Phó GĐ Chi nhánh HLVu
tnngoc.stnmt@dongthap.gov.vn
0906 369 169
Nguyễn Văn Liếu
Phó GĐ Chi nhánh Lai Vung
pvngoan.stnmt@dongthap.gov.vn
02773
Võ Văn Minh
Giám đốc Chi nhánh huyện Tam Nông
vvminh.stnmt@dongthap.gov.vn
02773507298
Châu Văn Bổng
Phó GĐ Chi nhánh huyện Tam Nông
cvbong.stnmt@dongthap.gov.vn
01689366131
Nguyễn Trọng Thi
Giám đốc Chi nhánh HHN
ntthi.stnmt@dongthap.gov.vn
0917 268 052
Trần Văn Nghị
Phó GĐ Chi nhánh HHN
tvnghi.stnmt@dongthap.gov.vn
0918365944
Phan Thị Nhiểm
GĐ Chi nhánh TXHN
ptnhiem.stnmt@dongthap.gov.vn
0919359663
Nguyễn Văn Hòa
Phó GĐ Chi nhánh TXHN
nvhoa.stnmt@dongthap.gov.vn
0945 585 857
Hồ Nhựt Thanh
GĐ Chi nhánh HCT
hnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 365 385
Nguyễn Văn Tiền
Phó GĐ Chi nhánh HCT
nvtien.stnmt@dongthap.gov.vn
0917226182
Âu Dương Hán Dân
Phó GĐ Chi nhánh CT
adhdan.tnmt@dongthap.gov.vn
0918 055 155
Nguyễn Văn Đương
Giám đốc Chi nhánh HTH
nvduong.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 656 050
Nguyễn Thanh Nữ
Phó GĐ Chi nhánh HTH
ntnu.stnmt@dongthap.gov.vn
01239141636
Nguyễn Trường Hải
Giám đốc Chi nhánh HTB
nthai.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 715 538
Nguyễn Minh Hải
Phó GĐ Chi nhánh HTB
nmhai.stnmt@dongthap.gov.vn
0918 358 450
Nguyễn Quốc Quân
Phó GĐ Chi nhánh TB
nqquan.stnmt@dongthap.gov.vn
0985 627 416
  

Nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai.
1. Về đăng ký đất đai.
a) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) trên địa bàn cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;
b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;
c) Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp tỉnh; cấp hồ sơ địa chính cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính và phát triển hệ thống thông tin đất đai; rà soát việc nhập dữ liệu thuộc tính địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
d) Chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khi có biến động về sử dụng đất và về sở hữu tài sản gắn liền với đất; gửi thông báo chỉnh lý biến động đối với những trường hợp biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính;
đ) Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được sở hữu nhà tại Việt Nam), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;
e) Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
g) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký biến động, chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp đối với các trường hợp biến động đất đai nhưng chưa đăng ký biến động;
h) Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất, khu đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
i) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp;
k) Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
l) Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;
m) Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đang quản lý, hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện;
n) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;
o) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
p) Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao:
+ Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ về chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;
+ Thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
+ Tham gia các đoàn công tác do Giám đốc Sở phân công và một số nhiệm vụ khác được giao.
2. Về dịch vụ công.
a) Thực hiện đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo hệ thống bản đồ địa chính chính qui.
b) Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ trích đo địa chính, chuyển qui hoạch ra thực địa theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.
c) Đo vẽ hiện trạng nhà đất phục vụ yêu cầu của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
d) Cung cấp các thông tin tài nguyên và môi trường như lưới tọa độ địa chính từ cấp Nhà nước đến cấp cơ sở, lưới độ cao Nhà nước, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai, phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của người sử dụng.
đ) Số hóa bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, chuyển đổi hệ tọa độ từ HN72 sang VN 2000 cho tất cả các sản phẩm đo đạc (bản đồ địa chính, tọa độ địa chính.
e) Điều tra lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của các tổ chức.
g) Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật đăng ký, thống kê đất đai, lập hồ sơ địa chính.
h) Xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề.
i) Tư vấn xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
k) Tư vấn điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
l) Tổ chức xây dựng, phối hợp xây dựng và kiểm tra giám sát công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tại địa phương.
m) Số hóa tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường từ dạng thô sang dạng Raster, dạng Vecter.
n) Tư vấn lập dự án, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh
o) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741685  Online :  56