TRANG CHỦ GIỚI THIỆU HỎI VÀ ĐÁP TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO VB
BAN LÃNH ĐẠO SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
P.TÀI NGUYÊN NƯỚC
KHOÁNG SẢN
CHI CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CHI CỤC BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
VP.ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI
TT KỸ THUẬT
TN VÀ MT
TT QUAN TRẮC
TN VÀ MT
TRUNG TÂM
PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

DANH SÁCH CHI TIẾT

Nguyễn Trường Khanh
Chi cục trưởng
ntkhanh@dongthap.gov.vn
0913 857 875
Nguyễn Phú Đức
Phó Chi cục trưởng
npduc.stnmt@dongthap.gov.vn
0916 438 818
Phạm Thị Bút Thuý
Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp
Ptbthuy.stnmt@dongthap.gov.vn
0939 899 237
Huỳnh Công Hiển
Trưởng phòng Chính sách đất đai
hchien.stnmt@dongthap.gov.vn
0972 720 314
Lê Minh Khải
Phó Trưởng phòng chính sách đất đai
lmkhai.stnmt@dongthap.gov.vn
0966 168 299
Bùi Lê Nhạc Thanh
TP. Đăng ký - Đo đạc
Blnthanh.stnmt@dongthap.gov.vn
0989 762 461
  
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHI CỤC QLĐĐ
Website : http://www.ccqldd.stnmt.dongthap.gov.vn
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trình Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
- Giúp Ban Giám đốc Sở tổ chức thẩm định lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị, thành phố và lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và xã phát triển đô thị trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt;
- Theo dõi và giám sát việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị, thành phố; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và xã phát triển đô thị;
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh lấy ý kiến thẩm định các dự án có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đai.
2. Đăng ký, thống kê đất đai:
- Giúp cho Ban Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất;
- Giúp Ban Giám đốc Sở theo dõi công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản khác gắn liền với đất, việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;
- Thẩm định hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc Chi cục Quản lý Ðất đai và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt;
- Kiểm tra, nghiệm thu trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính chính quy đối với đơn vị thi công và thông qua Hội đồng nghiệm thu sản phẩm đăng ký cấp đổi giấy của Sở theo quy định;
- Tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo định kỳ;
- Quản lý việc sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai;
- Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Thu phí giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;
- Thu phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định phê duyệt; - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, huyện, thị, thành phố và tổ chức phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh.
3. Đo đạc - bản đồ:
- Giúp Ban Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch đo đạc
- bản đồ hàng năm, dài hạn và từng chương trình, dự án; - Kiểm tra giám sát thực hiện quy trình qui phạm về đo đạc
- bản đồ và giữ gìn bảo đảm tài liệu mật về bản đồ; - Nghiệm thu sản phẩm đo đạc - bản đồ của các đơn vị thi công và đơn vị kiểm tra kỹ thuật thông qua Hội đồng nghiệm thu sản phẩm đo đạc - bản đồ của Sở theo quy định; - Tổ chức bàn giao sản phẩm đo đạc - bản đồ;
- Kiểm tra, biên tập bản đồ địa chính theo quy trình qui phạm;
- Hướng dẫn kiểm tra việc lập bản đồ địa chính theo quy trình qui phạm;
- Hướng dẫn, kiểm tra lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;
- Thẩm định hồ sơ trình Ban Giám đốc Sở xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ và đề nghị Cục Đo đạc - Bản đồ cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ; quản lý mốc tọa độ địa chính;
- Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: Hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;
- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
4. Công tác định giá đất:
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất hàng năm gởi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành theo quy định.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất; đề xuất giải quyết các vướng mắc về xây dựng, thực hiện bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của tỉnh.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở phối hợp các ngành có liên quan xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảng giá đất; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảng giá đất cho công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc lập, gởi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện bảng giá đất trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. /.
  TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  CÔNG NGHỆ
  DỰ ÁN NGÀNH
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Hồ Thanh Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  Design 9/2013
Trụ sở : Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 02773.853146, Fax: 02773.851838,  Email : sotnmt@dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn www.stnmt.dongthap.gov.vn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Xây dựng và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường    Lượt truy cập : 741643  Online :  48